Jdi na obsah Jdi na menu
 


Činnost kronikáře v jednotlivých létech

30. 12. 2012

 

ČINNOST   KRONIKÁŘE  
 
Rok     2 0 0 7
 
            Hlavní náplní každého kronikáře je zdokumentování stavu událostí a průběhu veřejného života v příslušném roce.Znamená to, že je nutno stále sledovat veškeré dění během roku a některých akcí se i zúčastňovat, sledovat a uchovávat výstřižky z denního tisku, sledovat zasedání zastupitelů obce a v současné době i dění v obci za pomoci internetu. Práce na kronice mi zabere velké množství volného času, mnoho hodin strávím na Obecním úřadu, kde se dozvím mnohé zajímavosti a zejména získám fotografie, které obec téměř ze všech akcí pořizuje. Při vlastní práci pak pracuji s fotografiemi, některé od občanů získané naskenuji a zařadím pak jednotlivé do textu kroniky a z ostatních vytvořím fotogalerii.
            Vedle toho, přepisuji do elektronické podoby již dříve napsané kroniky, aby mohly být přístupné na internetových stránkách.
Do pravidelného měsíčníku obecního Zpravodaje pak přispívám svými články a ke konci roku jsem začal psát i do celostátního tisku.
            Svou pomoc poskytuji i mnoha dalším osobám, zejména studentům pro vypracování jejich závěrečných prací, ale i řadě dalších, kteří se zajímají o různé podoby historie naší obce, anebo shánějí rodokmen, či chtějí vědět různá čísla z historie.
 
Rok   2 0 0 8
 
Ø zápis za rok 2007, příprava, shromažďování a třídění poznámek, posléze psaní, v mém případě na počítači
Ø úprava fotografií, které jsem získal od lidí, tj. skenování a dále vkládání do textu k jednotlivým článkům
Ø prováděl jsem přepis kroniky z let 1976 – 1989, kterou jsem psal v oněch dobách ručně a je uložena ve vázané podobě; přepis prováděný na počítači a následně umístěný na webové stránky Obce Černá v Pošumaví
Ø vytvořil jsem „Sborník Tuhových dolů“, kde veškerý materiál o Tuhových dolech, který byl roztříštěn na různých místech, jsem shromáždil do jednoho svazku
Ø začal jsem zpracovávat z dostupných materiálů Historii obce po roce 1945, která nebyla až do roku 1977 zpracována
Ø navštívil jsem několik pamětníků a zpracoval jejich vzpomínková vyprávění, ta budou postupně začleněna nejen do Historie po roce 1945, ale i jako samostatný svazek
Ø zpracoval jsem soubor Zaniklých obcí na území Černé v Pošumaví – sjednocení, nalezení mnoha historických dokumentů, uložení na webové stránky obce
Ø spolupráce s novináři na 50.výročí naplnění Lipenské přehrady
Ø připravoval jsem materiály pro diplomanty a různé seminární a maturitní práce studentů
Ø pro „Oslavy obce“ a pro setkání se seniory jsem připravil prezentaci z historických fotografií
Ø spolupracoval jsem s Českou televizí při natáčení seriálu „Zatopené osudy“
Ø pravidelně jsem přispíval do obecního Zpravodaje několika články měsíčně
Ø napsal jsem 25 článků s tématem vztahujícím se k obci, které vyšly v Českokrumlovském deníku a jsou uveřejněny na stránkách Obce Černá v Pošumaví i na mých vlastních stránkách, jejichž e-mailová adresa je rovněž na stránkách obce Černá v pošumaví u sekce Historie
Ø provedl jsem fotodokumentaci všech domů v obci a osadách
Ø navštěvoval jsem akce probíhající v obci, především, abych vše fotograficky zdokumentoval
 
 
Rok 2 0 0 9 
 
Vedle hlavní práce, kterou je zpracování zápisu do kroniky za rok 2008 jsem dále prováděl tyto činnost:
Ø návštěva okresního archivu, kde jsem po dobu šesti dní nafotografoval více než 1000 stran různého textu z materiálu MNV, JZD, školství a dalších, za období po roce 1945
Ø tento materiál bylo nutno stránku po stránce přepisovat a připravovat tak podklady pro zpracování historie od roku 1945, která zatím není v obecní kronice zdokumentována
Ø na základě těchto materiálů jsem začal připravovat další díl kroniky – Období po roce 1945
Ø příprava článků do Zpravodaje obce po celý rok
Ø příprava a odeslání článků do Českokrumlovského deníku – za rok 2009 to bylo celkem 22 článků, které vyšly tiskem
Ø spolu s Knihovnou a SPOZ byla provedena Beseda nad kronikou obce spolu s promítáním obrázků
Ø navštívil jsem pamětníky, abych zdokumentoval jejich vzpomínky – v tomto roce to byli: Marie Lomecká, Václav Vácha, Karel Strnad, František Korčák, a Václav a Václava Lovětínských
Ø během roku jsem navštěvoval téměř všechny obecní akce za účelem fotografování
Ø natočil jsem s rozhlasem České Budějovice relaci o čápech v Černé
Ø absolvoval jsem školení kronikářů v Českých Budějovicích v hotelu Gomel
 
 
Rok   2 0 1 0
 
Vedle hlavní práce, kterou je zpracování zápisu do kroniky za rok 2009 jsem dále prováděl tyto činnosti :
*      napsal a vydal jsem svou první publikaci se vztahem k obci s názvem Z pera kronikáře aneb všehochuť o Černé v Pošumaví
Tato publikace je ve formátu A5, celkem 183 stran a financovala ji Obec Černá v Pošumaví. Knihu tisklo a vydalo nakladatelství Nová Forma v Českých Budějovicích v nákladu 70 ks. Ta pak byla předávána jednotlivým občanům v rámci jejich životního jubilea. Veškerý styk s tiskárnou a konečný odvoz jsem zajistil na vlastní náklady
*      dokončil jsem další díl kroniky obce – Období po roce 1945
*      přepsal jsem v Okresním archivu nalezenou Pamětní knihu Dolní Vltavice, kterou napsal kronikář František Nejedlý a zavedl jsem jí jako další díl kroniky obce
*      dokončil jsem přepis kronik do elektronické verze
*      všechny kroniky, které dosud byly k dispozici pouze v elektronické verzi na stránkách obce Černá v Pošumaví, jsem po dohodě s paní starostkou Mgr. Věrou Daňovou znovu upravil , vytisknul na vlastní tiskárně / barvy a papír od Obecního úřadu/ a zařídil jejich vazbu / cena 550 Kč – Obecní úřad/. Vzniklo tak celkem 9 nových kronikářských knih, které tak mohou být uloženy v této podobě pro naše potomky.
*      fotodokumentaci domů a budov v celém katastru obce Černá v Pošumaví, jsem upravoval do samostatné fotoknihy, kterou bych rovněž rád nechal svázat – stejně tak jsem vytvořil fotoknihu intravilánu obce
*      příprava a odeslání článků do Českokrumlovského deníku – za rok 2010 to bylo celkem 30 článků, které vyšly tiskem
*      pravidelnou sérií článků jsem přispíval do obecního Zpravodaje
*      během roku jsem navštěvoval řadu  obecních akcí především  za účelem fotografování
*      natočil jsem rozhovor s pamětníkem Miloslavem Čerklem z Horní Plané a cestovatelem z Mokré Bohuslavem Švarcem
*      připravil jsem podklady pro realizaci projektu Svazku lipenských obcí „Na Lipensko po celý rok“
*      příprava, shromažďování a třídění poznámek, třídění výstřižků, plakátů, pozvánek a podobně,posléze psaní, v mém případě na počítači
*      úprava fotografií, skenování a dále vkládání do textu k jednotlivým článkům a do ročního zápisu
 
 
Rok   2 0 11
 
Vedle hlavní své činnosti, kterou je zápis do kroniky za rok 2010 jsem prováděl ještě tyto činnosti:
Ø příprava propagační brožury o obci + zajištění tisku, svázání a vydání u nakladatelství NOVÁ FORMA České Budějovice – v nákladu 55 ks vyšla pod názvem Obec Černá v Pošumaví : Historie a současnost 1268 – 2010
Ø napsal jsem a poslal do Českokrumlovského deníku celkem 33 článků, z toho 24 týkajících se obce a 9 ostatních, všeobecných; všechny vyšly tiskem
Ø pravidelně jsem přispíval články do Zpravodaje obce
Ø spolupracoval jsem na vytváření internetových stránek obce, ukládání materiálů a jejich aktualizace
Ø založil jsem samostatné stránky Kroniky obce na www.kronikaobcecerna.estranky.cz a postupně převedl veškeré kroniky a ostatní historické materiály na tyto stránky + pravidelné doplňování a aktualizace + nahrávání souborů, fotografií, videí, audií, prezentací a dalších
Ø pro potřebu zastupitelstava starostky jsem vytvářel prezentace
Ø ke svázání v nakladatelství NOVÁ FORMA jsem připravil a vytiskl : Fotoknihu domů obce, Fotoknihu intravilánu obce, Kroniku za rok 2010 a staré kroniky zatím nesvázané
Ø veškeré zajištění s nakladatelstvím NOVÁ FORMA jsem zabezpečil osobním dovozem a návštěvou ve firmě
Ø naskenoval jsem staré kroniky SPOZ
Ø absolvoval jsem v dubnu Seminář kronikářů na Krajském úřadě v Českých Budějovicích
Ø setkal jsem se s pamětníky : Erika Zemanová/ vyprávění a fotky/ - Anna Augstenová /fotky/ - Vincent Podsklan / vyprávění/
Ø uspořádal jsem dvoudenní Výstavu kronik a dalšího historického materiálu + fotografií v zasedací síni Obecního úřadu
Ø během roku jsem navštívil, zaznamenal a nafotil většinu akcí pořádaných obcí a tím připravoval materiály pro zápis do kroniky za rok 2011
Ø připravoval jsem dále veškeré poznámky, výstřižky, plakáty, pozvánky a další materiály + fotografie pro zápis za rok 2011
Ø setkal jsem se s nastupujícím kronikářem obce Hořice na Šumavě p. Sedlákem / na jeho přání/ a vyměňoval si zkušenosti s kronikáři z obce Mezná, okr. Tábor a Mokré okr. Rychnov nad Kněžnou
 
 
ROK 2012
 
-          během roku jsem navštívil, zaznamenal a nafotil většinu akcí pořádaných obcí a tím připravoval materiály pro zápis do kroniky za rok 2011
-          připravoval jsem dále veškeré poznámky, výstřižky, plakáty, pozvánky a další materiály + fotografie pro zápis za rok 2011
-          roční zápis do kroniky za rok 2011 – příprava v průběhu celého roku
-          napsal a poslal jsem celkem 25 článků do regionálního tisku ( Českokrumlovský deník)- všechny vyšly tiskem
-          zajišťění pravidelných příspěvků do Zpravodaje obce – historické seriály + ostatn í
-           setkání s pamětníkem– Vlasta Žilíková, nejstarší občanka
-          příprava a odevzdání veškerých starých kronik do Okresního archivu
-          samostatné webové stránky Kroniky a historie – pravidelné doplňování a úpravy
-          doplňování materiálů ( články a foto) na webové stránky obce
-          příprava, tisk a svázání publikace Vzpomínky pamětníků / vazba Nová Forma Č.B./
-          příprava, tisk a svázání publikace Rodáci z Černé / vazba Nová Forma Č.B./
-          tisk a vazba Zápisu do kroniky za rok 2011 / vazba Nová Forma Č.B./
-          veškeré materiály / Kronika a Publikace/ vlastní odvoz a zpětný dovoz do tiskárny Nová Forma Č.B.